Nội quy của Licklink về tài khoản Ref

Tài khoản nhận tiền Ref phải có đường link hay baner đặt trên trang web.

Không được dùng 2 tài khoản để Ref nhằm hưởng lợi.

Hệ thống Licklink của chúng tôi có hệ thống quét tự động và thủ công, nên những tài khoản nào chúng tôi nhận được cảnh báo gian lận về việc hưởng lợi tiền Ref bất hợp lý sẽ bị chúng tôi từ chối thanh toán và có quyền tạm ngưng tài khoản.

 

 

 

 

 

Published on: 9/10/18, 2:53 PM